توحید و خداشناسی

بنا به درخواست یکی از خوانندگان گرامی، در چند مقاله به توحید و خداشناسی از نگره بهائیت می پردازیم:

جناب عبدالبهاء در کتاب مکاتیب می نویسد: «چه که اظهار الوهیت و ربوبیت بسیاری نموده، حضرت قدوس روحی له الفداء یک کتاب در تفسیر صمد نازل فرمودند؛ از عنوان کتاب تا نهایتش انّی انا الله و جناب طاهره انی انا الله را در بدشت تا عنان آسمان به اعلی النداء بلند نموده و همچنین بعضی احباء در بدشت و جمال مبارک در قصیده و رقائیه می فرماید:

کل الالوه مِن رَشح أمری تألهت                        و کل الربوب من طَفح حکمی تَربَّت»۱
همه خدایان از اثر فرمان من خدا شدند               و همه پروردگاران از حکم من پروردگار گشتند.

بر این اساس، کسانی بسیاری ادعای خدایی، الوهیت و ربوبیت کرده که از جمله جناب قدوس و خانم طاهره قره العین هستند، لیکن بهاء الله رئیس آلهه و خدایان هست و خدایان دیگر را ایشان به مقام الوهیت رسانده است.

این نوشتار ادامه دارد، منتظر شماره های بعدی باشید…

پانوشت:
۱. کتاب مکاتیب اول، عبدالبهاء، ص ۲۵۴، س ۱۴؛ محاکمه و بررسی باب و بهاء، ج ۳، ص ۷۷

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*