سران

در این صفحه شما می توانید با کلیک روی هر اسم، یکی از سران بهائیت را ببینید.

۱. حسین علی نوری، پیامبر بهائیت (معروف به بهاء الله)

۲. عباس افندی، پسر حسین علی نوری و جانشین او (معروف به عبد البهاء)

۳. شوقی افندی، نوه دختری عباس افندی و جانشین او (معروف به ولی امر الله)

۴. روحیه ماکسول، همسر شوقی افندی

[subscribe2]

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*