اجازات شیخ احمد

شیخ احمد احسایی به 10نفر اجازه نقل حدیث و … داد:
1.حاج محمد ابراهیم کرباسی، صاحب اشارات الاصول، در سال 1229
2. شیخ اسد الله کاظمینی، در 1229. 1
3. ملا رجبعلی یزدی
4. شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر. 2
5. سید کاظم رشتی. 3
6. شیخ مرتضی انصاری. 4
7. سید عبد الله شبّر. 5
8. شیخ محمد حجه الاسلام مامقانی. 6
9 و 10. دو فرزند شیخ: محمد تقی و علی نقی، که اجازه آنان در سال 1236 نوشته شده و با این عبارت آغاز شده است: الحمد لله رافع العلماء درجات و جاعلها متفاضله فی المراتب و المقامات. 7
پانوشت:
1. اعیان الشیعه، 8/ 401.
2. الکرام البرره: 1/ 91 به نقل از میرزا محمد نقی مامقانی در صحیفه الابرار، ص 486.
3. مکارم الاثار، 2/ 217.
4. رساله ترجمه شیخ علی نقی احسایی، ص 97.
5. فهرست تصانیف شیخ احمد احسایی، ص 5.
6. اجازه شیخ احمد به شیخ اسد الله کاظمینی، ص 6.
7. ر. ک: الذریعه، 1/ 14؛ کشف الحجب و الاستار ص 20؛ اعیان الشیعه: 2/ 592.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*