انتقاد و تکفیر شیخ احمد

احسایی به دلیل سخنان غلوآمیز و افکار بیمارش، با انتقاد شدید علمای قرن سیزده روبرو شد و کار به جایی رسید که ده تن از آنان عقاید شیخ را منحرف خوانده و او را تکفیر کردند.
حاج محمد تقی قزوینی معروف به شهید ثالث
آقا سید مهدی فرزند صاحب ریاض
حاج ملا محمد جعفر استرآبادی
آخوند ملا آقا دربندی مؤلف کتاب اسرار الشهاده
شریف العلماء مازندرانی استاد شیخ مرتضی انصاری
آقا سید ابراهیم قزوینی مؤلف کتاب ضوابط الاصول
شیخ محمد حسن صاحب جواهر الکلام
شیخ محمد حسین صاحب فصول
سید کاظم رشتی (شاگرد ارشد و جانشین شیخ احمد احسایی) (دلیل المتحیرین، 66 – 70، قصص العلماء، 44)
سید محمد مجاهد صاحب مناهل (مظاهر الآثار، ج1، ص 1064)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*