قبر بهاء الله (قبله بهائیان)

این تصویر متعلق به منزل حسین علی نوری است که پس از مرگش، او را در این خانه دفن کردند و قبرش، قبله بهائیان قرار گرفت. البته می دانید که هنگامی که حسین علی بهاء زنده بود، بهائیان به سوی او نماز می خواندند و پس از مرگش، قبر قبله بهائیان شد و بهائیان به سوی قبرش سجده می کنند.

خانه و قبر حسين علي نوري معروف به بهاء الله قبله بهائيت
خانه و قبر حسين علي نوري معروف به بهاء الله قبله بهائيت

[subscribe2]

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*