عدل الهي

در این مقاله معنای عدل و علت عدالت خدا را در می یابیم:

عدل، دو معنا دارد:
1. هر چيز را در جاي خود نهادن. بر اساس اين تعريف، خدا عادل است، زيرا او همه ذرات عالم را در جاي خود نهاده است و نظم را بر جهان آفرينش حاكم كرده است.
2. ظلم نكردن. بر اساس اين معنا نيز خدا عادل است، زيرا به كسي ظلم نمي كند.

خدا در حق كسي ظلم نمي كند، زيرا ظالم داراي يكي از صفات زيرا ست و خدا از اين صفات منزه است:
أ. جهل و ناداني: گاهي ممكن است كساني كارهاي زشت و زيبا را نمي شناسند و ناخواسته كار زشت و ناشايستي را انجام مي دهند؛ ليكن خدا نسبت به همه چيز عالم است.
ب. نياز و احتياج: انسان نیازمند گاهی برای رسیدن به اهداف خودش چشم از همه قوانین و مقررات می پوشد و دست به عملی می زند که همه مردم آن را بد می دانند.
ج: خود خواهي و انتقام: گاهی اتفاق می افتد که انسان خودخواهی به خاطر خشم و غضبی که در دل دارد، به حقوق دیگران تجاوز می کند.
د. عجز و ناتواني: گاهی ناتوانی سبب می شود که انسان حقوق دیگران را پایمال کرده و مرتکب ظلم در حق دیگران شود؛ مانند مأموری که به فرمان حاکمی ظالم در حق دیگران ظلم می کند و در اثر عجز و ناتوانی قادر به تمرد و سرپیچی از او نیست.

هیچ یک از صفات فوق در ذات خدای متعال راه ندارد، بر این اساس در حق هیچ کس ظلم نمی کند و نتیجه می گیریم که خدای سبحان عادل است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*