بهائيت، پيامد دعواي سران بابيت

اختلافات سران بابيت، يكي از چالش‌هاي مهم تعاليم دوازده گانه بهائيت از جمله شعار الفت، محبت و نفي خشونت است.

علي‌محمّد شيرازي يك سال پيش از اعدام، يحيي نوري (صبح ازل) را جانشين خود قرار داد و از او خواست خود را پنهان كند تا كسي متوجه او نشود.(1) علي‌محمّد در وصيت‌نامه خود مي‌نويسد: «الله اكبر تكبيراً كبيراً هذا كتاب من عند الله المهيمن القيوم الي الله المهيمن القيوم. قل كل من الله مبدؤن. قل كل الي الله يعودون. هذا كتاب من علي قبل نبيل ذكر الله للعالمين الي من يعدل اسمه اسم الوحيد… قل كل من نقطة البيان ليبدؤن ان يا اسم الوحيد فاحفظ ما نزل في البيان و امر به فانك لصراط حق عظيم…».(2)

جاني کاشاني در گزارش وصيت علي‌محمّد شيرازي مي‌نويسد: «بناي غروب شمس ذکريه و طلوع قمر ازليه شده و لهذا به عدد واحد از آثار ظاهر خود که طبق باطن بوده باشد از قبيل قلمدان و کاغذ و نوشتجات و لباس مبارک و خاتم شريف و امثال آن را به جهت حضرت ازل فرستادند و وصيت‌نامه نيز فرموده بودند و نص به وصايت و ولايت ايشان فرموده و فرمايش کرده بودند که هشت واد بيان را بنويسد».(3)

ظاهر نوشتار جاني کاشاني گواه آن است که وي يحيي نوري (صبح ازل) را «من يظهره الله» و موعود علي‌محمّد شيرازي مي‌دانسته است.(4)

بر خلاف همه اسناد و شواهد، حسين‌علي نوري (سرکرده جريان بهائيت) که 18 سال به‌عنوان پيشكار در خدمت برادرش (يحيي) بود و از او پيروي مي‌كرد،(5) هنگامي‌که موقعيت را مناسب ديد، با رد صلاحيت يحيي، ادعاي «من يظهره اللهي»(6) کرد.

اين اختلافات سبب تفرقه ميان بابيان و انتشعاب بابيت علي محمد شيرازي به بابيان ازلي و بهائيت شد.

عباس افندي (عبدالبهاء، مبين و دومين سركرده بهائيت) درباره وحدت و الفت و عدم تفرقه و خشونت مي‌نويسد: «دين بايد سبب الفت و محبّت باشد؛ اگر دين سبب عداوت شود، نتيجه ندارد، بي‌ديني بهتر است، زيرا سبب عداوت و بغضاء بين بشر است و هر چه سبب عداوت است، مبغوض خداوند است و آنچه سبب الفت و محبّت است، مقبول و ممدوح. اگر دين سبب قتال و درندگي شود، آن دين نيست، بي‌ديني بهتر از آن است، زيرا دين بمنزله علاج است؛ اگر علاج سبب مرض شود، البتّه بي‌علاجي بهتر است؛ لهذا اگر دين سبب حرب و قتال شود، البتّه بي‌ديني بهتر است».(7)

با وجود گواهي‌هاي فراوان آثار بابي و بهائي به اختلافات ميان بابيان و انتشعابشان به ازليه و بهائيه، آيا بر پايه كلام مبين بهائيت، بي ديني بهتر از بابيت و بهائيت نيست؟

منبع: محمّد علي پرهيزگار، پايگاه جامع شناخت بهائيت.

پانوشت:
1. نك: فتنه باب، ص 147.
2. قسمتي از الواح خطي نقطه اولي آقا سيد حسين كاتب، ص 13؛ نک: نقطه الکاف، ص 19.
3. نقطة الکاف، ص 245.
4. پيشين، ص 18.
5. هشت بهشت، ص 216.
6. «من يظهره الله» موعودي است که علي‌محمّد شيرازي در کتاب بيان وعده آمدنش را داده است؛ به معناي کسي که خدا ظاهرش مي‌کند.
7. پيام ملكوت، ص 44 ـ 45.

در فضاهاي مجازي ما را همراهي كنيد:

bahaiat.com
t.me/bahaiat_com
eitaa.com/bahaiat
sapp.ir/bahaiat.com
instagram.com/bahaiat

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


3 + 1 =