مقاله «نقد بابیت و بهائیت در تاويل «قيامت موعود» به «قيام قائم»»

مقاله «بررسي و نقد تاويل «قيامت موعود» به «قيام قائم»» به قلم محمد علی پرهیزگار در شماره 56 فصلنامه علمی – پژوهشی انتظار موعود (بهار ۱۳۹۶) منتشر شد.

چکيده:
تاويل گرايي و تفسير به راي نسبت به آموزه هاي اسلامي، از كژانديشي هايي است كه دامنگير برخي از فرقه ها و جريان هاي انحرافي شده است.
«قيامت» در قرآن كريم و آموزه هاي مسلمانان، مفهوم روشني دارد. از اين رو، در اين زمينه شك و شبهه اي براي قريب به اتفاق آنان وجود ندارد.
در دو سده اخير، با پيدايش دو جريان بابيت و بهائيت، ادعاهاي نادرستي مطرح گرديده كه تاويل آموزه «قيامت موعود» مسلمانان از رستاخيز و جهان پس از مرگ؛ به معناي «قيام قائم» و نسخ شريعت گذشته و ظهور دين جديد؛ يكي از آن هاست.
نوشتار حاضر با روش پژوهش توصيفي – تحليلي از طريق جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي به طرح اين ديدگاه پرداخته و سپس آن را مورد تحليل و نقد قرار داده است. نتايج حاكي از آن است كه نه تنها هيچ دليل عقلي و نقلي بر تاويل قيامت به قيامت قائم نيست، بلكه با مدعيات اين فرقه ها در تناقض است.
واژگان كليدي: قيامت موعود، قيام قائم، تاويل، بابيت، بهائيت

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*