پيشينه شناسي و نقد گرايش هاي باطني بابيت و بهائيت

مقاله «پيشينه شناسي و نقد گرايش هاي باطني بابيت و بهائيت» به قلم محمد علی پرهیزگار در شماره 43 فصلنامه علمی – پژوهشی مشرق موعود (پاييز 1396) منتشر شد.

چکیده:

سران بابيت و بهائيت براي اثبات حقانيت خود، دست به دامان سير تكامل بشر شده و مدعي دين جديدي هستند كه نيازهاي تازه بشرِ تكامل يافته را پاسخ مي گويد. آنان با كاربست تاويل گرايي در پي اثبات مهدويت علي محمد شيرازي (باب) و نبوت حسين علي نوري(بهاء) هستند و ادعاهايي را بيان مي كنند كه به گمان خود تازگي دارد؛ اين جريان سياسي _ مذهبي با رويكرد به جهان بيني باطني، در پي ارائه سخناني تازه اند؛ ليكن اين نوشتار، ديرينه جهان بيني باطني اين جريان را بررسي كرده و پيشينه ادعاهاي آنان را در تاويل گرايي و استناد به متون و آموزه هاي ديني بيان مي كند تا به خوبي روشن گردد كه نگاه تاويل گرايانه و باطني بهائيان به عالم شريعت و تكوين، ريشه در جريان هاي باطني شيعه دارد و در حقيقت ادعاي به ظاهر تازه سران بابيت و بهائيت بازگوي سخنان كهنه پيشينيان است.

 

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


بیست + 17 =