مغالطه مشترك دو جريان بهائيت و احمد الحسن

دو جريان بهائيت و احمد الحسن (مدعيان نو ظهور يماني) در برخي نوشتارها و استدلالهاي خود مي نويسند:

«در ظهور رسول اكرم روح ماسواه فدا علماى مكه و مدينه در سنين اوليه به اعراض و اعتراض قيام نمودند و نفوسي كه ابدا اهل علم نبودند به ايمان فائز شدند قدرى تفكر فرمائيد بلال حبشي كه كلمه اى از علم نخوانده بود به سماء ايمان و ايقان ارتقاع نمود و عبدالله اٌبى كه از علما بود به نفاق برخاست راهى غنم به نفحات آيات به مقر دوست پى برد و به مالك امم پيوست و صاحبان علوم و حكم ممنوع و محروم اين است كه مى فرمائيد حتى يسراعلاكم اسفلكم و اسفلكم اعلاكم تا اينكه بلندمرتبه هاى شما به پايين مى افتند و پست مرتبه هاى شما به جايگاه بلند دست ميابند»

هر دو جريان بهائيت و احمد الحسن (مدعي يماني) خود را بر حق دانسته و نقد علماي تشيع را به اعراض و اعتراض و مخالفت علماي صدر اسلام با پيامبر خاتم (ص) تشبيه مي كنند، در حالي كه اين تشبيه باطل است، زيرا:

اولاً اين سخن نه مبناي علمي دارد و نه مبناي عقلي دارد كه هر كس ادعايي كرد و بيسوادان به او ايمان آوردند و علما مخالفت كردند، پس او بر حق است، زيرا در طول تاريخ مدعيان بسياري بوده اند كه ادعاهاي گزافي كرده و در گردش تاريخ از بين رفته و اثر از آنان باقي نمانده است.

اگر اين استدلال درست باشد، پس پيروان صبح ازل (بابيان ازلي) يا بهائيان ارتدوكس و … نيز بايد بر حق باشند، چون در برابر صبح ازل در برابر بهائيت و ارتدوكسها در برابر بيت العدلي ها ادعا كردند و بسياري از به اصطلاح بيسوادها به آنان گرايش پيدا كردند و برخي به اصطلاح باسوادهاي بهائيت با آنان مخالفت كردند.

ثانياً علماي صدر اسلام نقد علمي بر آموزه هاي اسلامي نداشتند و از روي عناد مخالفت مي كردند؛ ولي نقدهاي علماي شيعه بر اين دو جريان علمي و عقلي است كه جز مغالطه، پاسخ منطقي بر آنها بيان نشده است.

ثالثاً اين جمله امير مؤمنان علي (ع) كه مي فرمايد «حتي يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاكم اسفلكم» درباره سياست هاي حكومتي است نه ديني و مذهبي

رابعاً مخالفان پيامبر اسلام (ص) در گوش خود پنبه مي كردند تا كلام حضرت را نشنوند و آنان كه مي شنيدند، دگرگون مي شدند،؛ولي نقدهايي علماي اسلام بر اين دو جريان وارد مي سازند، با بررسي ادله اي است كه اين جريان براي اثبات خود ارائه كرده اند و علما شنيده اند و پاسخ گفته اند.

خامساً اگر اين نكته سنجي ها و دقت نظرهاي علماي اسلام نبود كه تا به امروز دهها، بلكه صدها مدعي مهدويت ظهور كرده و چيزي از اسلام باقي نگذاشته بودند كه به زمان شما برسد و شما بتوانيد از اين سفره بهره مند شويد…

قضاوت با شما…

آدرس تلگرام:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


19 + بیست =