اقدامات تشكيلاتي بهائيت در دوره حسين علي نوري

حسين علي نوري براي پيشبرد اهداف خود، تشكيلات شكل گرفته بابيت را با طرح‌ريزي تازه‌اي دنبال كرد تا به اهداف خود دست يابد.

اهداف تشكيلاتي

أ. پيگيري اهداف دوران بابيت، از جمله سرنگوني دولت قاجار
ب. تمركز مديريتي و رهبري فرقه در يك فرد (حسين علي نوري)
ج. ترور و حذف رقبا و مخالفان (از جمله يحيي نوري معروف به صبح ازل كه جانيشين رسمي علي محمد شيرازي بود.)
د. بسترسازي براي سازمان جديد فرقه (بيت العدل)
هـ. تلاش براي تثبيت فرقه و جلوگيري از تشتت پيروان

بهائيت براي دستيابي به اين اهداف، اقداماتي كرد كه به مواردي اشاره مي‌كنيم:

فعاليت‌هاي تشكيلاتي

أ. تأسيس هيأت ضيافت نوزده روزه كه بهائيان مي‌بايست هر نوزده روز يك مرتبه جمع شوند و امور اعتقادي، سياسي و اجتماعي خود را بررسي كنند.
ب. تشكيل سازمان ترور كه رقبا و مخالفان را شناسايي مي‌كرد(1) و آنان با اجازه حسين علي نوري از بين مي‌برد. بسياري از طرفداران يحيي نوري (صبح ازل) كه مخالف حسين علي نوري بودند، به واسطه اين گروه ترور شدند؛ افرادي مانند سيد محمد اصفهاني، آقاجان كج كلاه و ميرزا رضا قلي تفرشي و ….(2)
ج. ساماندهي سازمان تبليغ كه مبلغين فرقه را در سطوح و رتبه‌هاي مختلف ساماندهي مي‌كرد و از سوي مقامات بالاتر، حمايت، هدايت، كنترل و در صورت تخطي از اهداف، طرد مي‌كرد.

پانوشت:
1. نك: جستارهايي از تاريخ بهائيت در ايران، عبد الله شهبازي
2. نك: تنبيه النائمين، عزيه نوري.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


یک × 4 =