رابطه بهائيت با استكبار يا روز قدس

حداقل دو آموزه از تعاليم دوازده گانه بهائيت، بهائيان را وادار مي كند كه به حمايت از مظلومان عالم قيام كنند:

1. وحدت عالم انساني

2. صلح عمومي

پيروان جريان بهائيت بر اساس وحدت عالم انساني، همه انسان ها را به يك چشم ببينند و بر اساس صلح عمومي، بايد از صلح عمومي دفاع كنند؛ ولي در تاريخ اين جريان نمونه وجود ندارد كه بهائيت در مقابل ظلم ظالمي قيام كرده باشد؛ براي نمونه كجا تشكيلات اسرائيلي بيت العدل از مظلومان كشتار غزه دفاع كرد يا عليه كودك كشي رژيم سعودي پيامي داد و حتي احساس هم دردي كرد.

بهائيت نه تنها احساس همدردي نكرد، بلكه در كشتار غزه به دفاع از رژيم خونخوار اسرائيل تمام قد قيام كرد.

شايد اين تناقض ميان رفتار و آموزه هاي بهائيت به خاطر شعار ديگري از اين تعاليم دوازده گانه است؛ يعني عدم مداخله در سياست، زيرا بهائيت عدم مداخله در سياست را ملاك بهائي بودن پيروان خود معرفي مي كنند.

شايد به بهانه عدم مداخله در سياست است در مقابل ظلم ظالمان سكوت مي كنند و تعاليمي چون صلح عمومي يا وحدت عالم انساني را فراموش مي كنند كه اگر چنين باشد، تناقض و شعاري بودن اين تعاليم بيش از پيش روشن مي شود.

شايد هم پيروي از حكومت را دليل سكوت خود مي دانند، زيرا سران بهائيت از رام شدن در برابر حكومت سخن مي گويند؛ يعني اسرائيل را حاكم بر مردم مظلوم غزه مي دانند كه بايد از او پيروي كرد و رژيم كودك كش سعودي را حامي حاكم مستعفي بر مردم يمن مي دانند كه از يك سو عين ظلم است و از سوي ديگر باز هم اگر چنين باشد ديگر وحدت عالم انساني ادعايي بهائيت و صلح عمومي تا ابد بر قرار نخواهد شد.

شايد هم به خاطر آن است كه بهائيت حامي تشكيل رژيم غاصب قدس شد و اين حمايت ها هم جزئي از بندهاي پيمان نامه هاي بهائيت با رژيم صهيونيستي است.

از سوي ديگر اگر چنين باشد، چرا بهائيت براي قانون گريزي خود جنجال رسانه اي مي كند و عليه جمهوري اسلامي تبليغات مي كند؟

آيا وقت آن نشده است كه بهائيت تكليف خود را با تناقضات پيش روي خود روشن كند؟

آيا وقت آن نشده است كه بهائيت كمي به صورت نمايدن هم كه شده پاي شعارهاي متناقض دوازده گانه خود بايستد و چهره بزك كرده خود را حفظ كند؟

به راستي چرا بهائيت از ظلم استعمارگران و زورگويان جهان اعلام انزجار نمي كند، بلكه در مواردي (مثل قتل عام غزه) براي خونخواران و متجاوزان دلسوزي مي كند؟ جز اين است كه روابط پشت پرده و حمايت هاي مخفي در كار است؟ جز اين است كه اين جريان سياسي تنها در پي بده بستانهاي خود با استكبار جهاني است و اعتراض يا عدم حمايتش سبب تيره شده رابطه اش با آنان مي شود؟

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


5 × دو =