مدعیان دروغین مهدویت از صدر اسلام

از صدر اسلام تا قرن اخیر، بسیاری ادعاهای گوناگونی از جمله ادعاهای مرتبط با مهدویت داشته اند، که اسامی چند دسته از آنان را می شماریم:
1.  مدعیان دروغین كه ادعای كرامات داشتند.
2.  مدعیان دروغین كه ادعای وكالت و نیابت خاصه امام زمان عج را داشتند.
3.  مدعیان دروغین كه ادعای دیدار و ارتباط با امام زمان عج را داشتند.
4.  مدعیان دروغین كه ادعا می كردند خود امام زمان عج هستند. مانند علی محمد باب شیرازی
5.  مدعیان دروغین كه ادعای نبوت و پیامبری داشتند .
حسن شریعی – محمدبن نصیر نمیری – احمدبن هلال كرخی – محمدبن علی بن بلال – حسین بن منصور حلاج – محمدبن علی شلمغانی – ابوبكر بغدادی – كیسانیه – سفیانی – جارودیه – ناووسیه – زیدیه – واقفیه – باقریه – اسماعیلیه – محمدیه – جوازیه – ابومسلم خراسانی – منصور دوانیقی – عبدالله سفاح – ابن مقفع – حاكم نصرالله – عبدالله عجمی – محمدبن احمد سودانی – محمدبن علی بن احمد ادریس – ابن سعید یمانی – مهدی مصر – مهدی سودانی – درویش رضا – غلام احمد قادیانی (قادیانی گری ) – شیخ احمد احسایی – سید كاظم رشتی – میرزا علی محمد باب – حاج كریم خان كرمانی – میرزا حسن گوهر – میرزا باقر – میرزایحیی (صبح ازل) – حسینعلی بهاء الله (بنیان گذارفرقه بهائی) – عباس افندی – شوقی افندی .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


4 × 4 =