بهائيت و يهود، عامل فساد و بي بند و باري

مسیح رحمانی از مبلغان برزگ بهائیت در منطقه بشرویه مشهد (که از بهائیت باز گشته است)می گوید:
… مردم غیر یهودی از همان آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی بند و بار و بدون اخلاق بار می آیند. عوامل ما عبارتند از معلمان سرخانه، خدمتکاران، منشیها و زنانی که در خانه های ثروتمندان بچه داری می کنند.
به کمک زنان یهودی، مردان غیر یهودی را در عشرتکده ها و محل های عیاشی به فساد اخلاقی می کشانیم و آنها را از جاده عفت و پاکدامنی منحرف میسازیم. من این جامعه را که به دست زنها به فساد کشانده می شود، جامعه زنان نام میدهم، زیرا در فساد و تجمل پرستی دنباله روی دیگرانند.

منبع: پروتکلهای یهود برای تسخیر جهان، ترجمه دکتر محسن پور، ص 21 و 22.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


1 × 4 =