مجازات به سبك بهائي ت

حسینعلی بهاء، در کتاب اقدس، به مجازات آدم کشی و آتش زدن خانه دیگران پرداخته و می گوید:
من احرق بیتا متعمدا فاحرقوه و من قتل نفسا عامدا فاقتلوه؛ بسوزانید کسی که خانه ای را به عمد آتش زد و بکشید کسی را که فردی را به عمد کشد.1
کشتن یا سوزاندن در بهائیتاو در ادامه می گوید:
خذوا سنن الله بایادی القدره و الاقتدار ثم اترکوا سنن الجاهلین؛ سنت های الاهی را با دستان قدرت و اقتدار بگیرید و سپس سنت های جاهلانه را ترک کنید.

آدم کشی و قتل در بهائیت

البته پس از چندي فرمان به تخفيف داد:
و ان تحکموا لهما حبسا ابدیا لا بأس علیکم فی الکتاب انه لهو الحاکم علی ما یرید؛ اگر به حبس ابد حکم کردید، در کتاب خدا برای شما باکی نیست، همانا او حاکم است بر آنچه اراده می کند.1

با توجه به آن چه كه خوانديد، معناي دين بدون خشونت و همراه رأفت را هم فهميديد، اين است بهائيت، ديني كه آموزش هايش، عاريه اي از ديگر اديان است…
پانوشت
1. اقدس: ص 18.
2. کتاب اقدس، بند 62.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


12 + 14 =