ناكارآمدي شعار بهائيت در «تشكیل دادگاه كبری بین المللی»

۱۳۹۶/۰۶/۱۶ 0

تشكيل دادگاه كبري بين المللي كه در شعارهاي دوازده گانه بهائيت ديده مي شود، همين شوراي امنيت و سازمان ملل متحد و دادگاههاي بين المللي است كه در جهت تأمين خواسته هاي رژيمهاي استكباري گام بر مي دارند و هيچ ادامه مطلب…