دست بوسي در بهائيت

۱۳۹۲/۱۲/۱۵ 1

پايگاه جامع شناخت بهائيت؛ در پي تصاوير منتشر شده از بوسيدن دست يكي از مسئولين، امروز روزنامه اعتدال با تيتر «بهائيت تنها آييني است كه ادامه مطلب…