عدم مداخله بهائيان در سياست

۱۳۹۶/۰۴/۲۴ 0

يكي از تعاليم بهائيت، عدم مداخله در سياست است. تشكيلات بهائي، از جدايي دين از سياست دم مي زنند و به ظاهر پيروان خود را به تبعيت از قوانين حاكمان فرا مي خوانند؛ حسين علي بهاء در اين باره مي ادامه مطلب…