دشمنی بهائیت با شیعیان و علمای تشیع

۱۳۹۵/۰۳/۲۵ 0

بهائيت، فرقه‌اي شعاري است كه آرمانش «غارت و نابوديِ» كساني است كه به اين فرقه اعتقاد ندارند، از اين رو با مسلمانان به ويژه شيعيان (كه باب و بهاء از محل زندگي آنان سر بر آوردند) بيشترين دشمني و خصومت ادامه مطلب…