اثرپذيري بهائيت از مسيحيت

۱۳۹۵/۰۹/۰۶ 0

حسین علی نوری (مدعي نبوت و الوهيت و سركرده جريان بهائيت) در گفتار و نوشتارش تأثیرات بسياري از دیگران پذيرفته است كه در نوشته‌هاي گذشته به نمونه‌هاي فراواني از آن‌ها اشاره كرديم. در اين نوشته به نمونه از تأثيرپذيري حسين ادامه مطلب…