چالش من يظهره اللهي حسين علي بهاء و دين بودن بهائيت

پيوسته نقدهاي فراواني بر ادعاهاي «من يظهره اللهي و نبوت» حسين علي نوري نوشته شده است؛ ولي ما در اين نوشتار به نقل قولي مستقيم از آثار علي‌محمد شيرازي (باب) اشاره مي كنيم كه درباره «من يظهره الله» نوشته است.

علي‌محمد شيرازي (باب) عمر عالم را از آدم تا عصر خود ۱۲۲۱۰ سال مي‌داند و چون به عقيده او هر هزار سال از عمر عالم معادل با يك سال از عمر ظهورات و نمو آن‌ها به‌صورت كمال است، ازاين‌رو آدم را به نقطه تشبيه مي‌كند و خود را به جوان دوازده ساله و من يظهره الله را به جوان چهارده ساله و اين نيز از شواهد قطعي است كه خود علي‌محمّد شيرازي نيز زمان پيدايش من يظهره الله را نزديك  دو هزار سال پس از عصر خود فرض مي‌كرده است.(۱)

من يظهره الله در كلام علي محمد شيرازي

علي محمد شيرازي دراين‌باره مي‌نويسد: «من ظهور آدم الي ظهور نقطه البيان از عمر اين عالم نگذشته الا دوازده هزار و دويست و ده سال و قبل اين شكي نيست كه از براي خداوند عوالم و اوادم بودم ما لانهايه بوده و غير از خداوند كسي محصي آن‌ها نبوده و نيست و در هيچ عالمي مظهر مشيت نبوده الا نقطه بيان ذات حروف سبعه و نه حروف حي بيان و نه اسماء او الا اسماء بيان و نه امثال او الا امثال بيان.»

او در ادامه مي نويسد: «و به عينه نقطه بيان همان آدم بديع فطرت اول بوده و به عينه خاتمي كه در يد اوست همان خاتم بوده كه از آن روز تا امروز خداوند حفظ فرموده و به عنيه آيه كه مكتوب بر اوست همان آيه بوده كه مكتوب بر او بوده اين ذكر نظر مردم است و الا آن آدم در مقام نطفه اين آدم مي‌گردد مثلاً جواني كه دوازده سال تمام از عمر او گذشته نمي‌گويد كه من آن نقطه هستم كه از فلان سما نازل و در فلان عرض مستقر شده كه اگر بگويد تنزل نموده.»

همچنين مي نويسد: «اين است كه نقطه بيان نمي‌گويد امروز منم مظاهر مشيت از آدم تا امروز كه مثل اين قول همين مي‌شود و از اين جهت است كه رسول خدا نفرمود كه من عيسي هستم، زيرا كه آن وقتي است كه عيسي از حد خود ترقي نموده و به آن حد رسيده و همچنين من يظهره الله در حد زماني كه محبوب چهارده ساله ذكر مي‌شود، لايق نيست كه بگويد من همان دوازده ساله كه اگر بگويد نظر به ضعف مردم نموده، زيرا كه شي رو به علو است نه دنو، اگر چه آن جوان چهارده ساله در حين نقطه آدم بوده و كم كم ترقي نموده تا آن كه امروز دوازده ساله گشته و از اين دوازده سالگي كم كم ترقي مي‌نمايد تا آن كه به چهارده سالگي مي‌رسد.»(۲)

بر اين اساس ادعاي «من يظهره اللهي» حسين علي نوري (بها) باطل است و او نمي تواند كسي باشد كه علي محمد شيرازي بشارت ظهورش را داده است، بنا بر اين اصل و اساس بهائيت كه بر ادعاهاي حسين علي نوري (بها) استوار شده است نيز باطل است و با همين جمله علي محمد شيرازي مي توان گفت كه: «بهائيت نه تنها دين نيست، بلكه جرياني است كه بر اساس ادعاهاي ثابت نشده حسين علي نوري گروهي را گرد خود جمع كرده است.»

پانوشت

۱. جاني كاشاني، نقطه الكاف، ص ۲۲.
۲. شيرازي، علي‌محمّد، بيان فارسي، باب ۱۳، واحد ۳؛ جاني كاشاني، نقطه الكاف، ص ۲۲.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*