فرزندان شیخ احمد

شیخ احمد از هشت همسر خود، بیست و نه فرزند داشت که بیشترشان در زمان زندگی او از دنیا رفتند؛ چهار فرزند پسر او عبارت است از:
۱. شیخ محمد تقی که در سال ۱۲۷۵ از دنیا رفت. او فرزند بزرگ شیخ بود و گاهی محمد خوانده می شد. عالم و فاضل بود و کتابهایی نوشته است که از جمله «جواهر العقول فی تقریر قواعد الاصول»۱، «رساله فی الاجتهاد و الاخبار» که در آن با آراء و افکار پدرش مخالفت کرده است.۲
صاحب روضات الجنات، از افکار محمد تقی درباره پدرش چنین می نویسد:
او به شدت مخالف راه پدر بود و بسیار از او انتقاد می کرد و هر گاه نامی از او به میان می آمد، می گفت: «کذا فهم عفی الله تعالی عنه»، او اینگونه فهمید، خدا از گناهش بگذرد.۳
۲. شیخ علی نقی که تالیفاتی از خود بجای گذاشته است مانند: رساله در معاد، نهج المحجه، منهاج السالکین، رساله الامام علی الهادی علیه السلام فی الرّد علی اهل الجبر و التفویض و اثبات المنزله بین المنزلتین و دیوان شعر. او افکار پدر را پسندیده و پیوسته از او دفاع می کرد.۴
۳. شیخ عبد الله که او نیز در شرح حال پدر نوشته ای دارد که حاج محمد کریم خان کرمانی به پسرش محمد طاهر امر کرد تا آن را به فارسی ترجمه کنند.۵
۴. شیخ حسن۶

پانوشت:
۱. الذریعه، ۲۶/ ۲۶۳.
۲. الذریعه، ۱۱/ ۳۰.
۳. روضات الجنات، ۱/ ۹۱.
۴. مکارم الآثار، ۴/ ۲۸۱.
۵. الذریعه، ۴/ ۸۹ ؛ الشیخیه، ۷۷.
۶. طبقات اعلام الشیعه، ۲/ ۹۱.[subscribe2]

2 Comments on فرزندان شیخ احمد

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*