اجازات شیخ احمد

شیخ احمد احسایی به ۱۰نفر اجازه نقل حدیث و … داد:
۱.حاج محمد ابراهیم کرباسی، صاحب اشارات الاصول، در سال ۱۲۲۹
۲. شیخ اسد الله کاظمینی، در ۱۲۲۹. ۱
۳. ملا رجبعلی یزدی
۴. شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر. ۲
۵. سید کاظم رشتی. ۳
۶. شیخ مرتضی انصاری. ۴
۷. سید عبد الله شبّر. ۵
۸. شیخ محمد حجه الاسلام مامقانی. ۶
۹ و ۱۰. دو فرزند شیخ: محمد تقی و علی نقی، که اجازه آنان در سال ۱۲۳۶ نوشته شده و با این عبارت آغاز شده است: الحمد لله رافع العلماء درجات و جاعلها متفاضله فی المراتب و المقامات. ۷
پانوشت:
۱. اعیان الشیعه، ۸/ ۴۰۱.
۲. الکرام البرره: ۱/ ۹۱ به نقل از میرزا محمد نقی مامقانی در صحیفه الابرار، ص ۴۸۶.
۳. مکارم الاثار، ۲/ ۲۱۷.
۴. رساله ترجمه شیخ علی نقی احسایی، ص ۹۷.
۵. فهرست تصانیف شیخ احمد احسایی، ص ۵.
۶. اجازه شیخ احمد به شیخ اسد الله کاظمینی، ص ۶.
۷. ر. ک: الذریعه، ۱/ ۱۴؛ کشف الحجب و الاستار ص ۲۰؛ اعیان الشیعه: ۲/ ۵۹۲.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*