دانشجويان بهائي و دانشگاه‌هاي ايران

حقوق بشر يا آزادي عمل بهائيان در ايران

به تازگي نويسندگان بهائي با تحقير دانشجويان مسلمان و تعظيم دانشجويان بهائي، سعي دارند تعاليم بهائيت را عالي جلوه دهند، در حالي كه اگر كسي به تاريخ و تعاليم اين فرقه مراجعه كند، جز سياهي و تباهي نمي‌بيند.

براي نمونه علي محمد باب كه بهائيان او را مبشر خود مي‌خوانند، درباره درس خواندن مي‌نويسد: «لا یجوز التدریس فی کتبه غیر البیان؛ جایز نیست کتابی غیر از بیان تدریس شود.»(۱)

باب در جاي ديگر مي‌نويسد: در حکم محو و نابودی کلیه کتب مگر کتب نوشته شده در مورد بابیت.»(۲)

دومين سركرده بهائيان نيز وقتي درباره بحث پيشينه بابيت و بهائيت مي‌شود، از كردار افتخارآورشان مي‌نويسد كه مي‌توان گردن زدن، سوزاندن كتب و اوراق و نابود كردن بقعه‌ها و قتل عام نام برد: «در یوم ظهور حضرت اعلی منطوق بیان ضرب اعناق و حرق کتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام الا من آمن و صدق بود.»(۳)

اين آموزه‌هاي عالي و پيشينه درخشان، توجه انسان را به چند پرسش جلب مي‌كند:

۱. اگر خواندن كتب غير بابي جايز نيست، چرا بهائيان اصرار دارند كه در دانشگاه‌ها حاضر شوند، زيرا آثار باب و بهاء در هيچ دانشگاهي تدريس نمي‌شود و اساساً خود بهائيان نيز براي آثار باب ارزش قائل نيستند، چه رسد به دانشگاه‌هاي غير بهائي.

۲. چرا بهائيان به جاي آموزش كتب بابي و محو و نابود كردن كتب غير بابي، در پي آموزش كتب غير بابي هستند؟

۳. جايگاه كتب بابي يا خود آثار بهائي در ميان كتب علمي دنيا چيست؟

۴. آيا تا به امروز شرح و تفسيري بر آثار بابي و بهائي نوشته شده است؟

۵. آيا هيچ دانشمندي به آثار بابي و بهائي استناد كرده است؟ اگر نه، چرا عقلا از اين آثار استفاده نمي‌كند؟

۶. چرا هيچ رشته دانشگاهي درباره تبيين آثار باب و بهاء وجود ندارد؟

پانوشت:
۱. كتاب بيان، ص ۳۰.
۲. پيشين، ص ۱۹۸.
۳. مكاتيب، ج ۲، ص ۲۶۶.

مقالات مرتبط:

۱. شمعي روشن كن مستند ضد ايراني بهائيان

۲. حقوق بشر يا آزادي عمل بهائيان در ايران

۳. تحصيل شاه در مدارس بهائيان

۴. محدوديت‌هاي بهائيان ايران

۵. محروميت‌هاي بهائيان ايران

۶. چرا فعاليت بهائيان در ايران ممنوع است؟

[subscribe2]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*