خدای بهائیان در یک نگاه

با درنگی کوتاه در این تصویر، خدای دیانت بهائی را به خوبی خواهید شناخت. خدایی که در زمان حیاتش، جسمش قبله بهائیان بود و در زمان مماتش، قبرش که در عکای فلسطین اشغالی است، قبله پیروانش است و این در حالی است که سجده بر غیر خدا در تمام ادیان الاهی، شرک و ممنوع است.
حسين علي نوري كه بهائيان او را بهاء الله مي نامند، در بسياري از موارد، ادعاي خدايي دارد:
او در زندان مي گويد:

لا اله الا انا المسجون الفريد
خدايي جز من زنداني تنها نيست.۱

و درجاي ديگري مي گويد:

کل الالوه مِن رَشح أمری تألهت                        و کل الربوب من طَفح حکمی تَربَّت»۲
همه خدایان از اثر فرمان من خدا شدند               و همه پروردگاران از حکم من پروردگار گشتند.

پانوشت:
۱. مبین، ص ۲۲۹.
۲. کتاب مکاتیب اول، عبدالبهاء، ص ۲۵۴، س ۱۴؛ محاکمه و بررسی باب و بهاء، ج ۳، ص ۷۷.

4 Comments on خدای بهائیان در یک نگاه

  1. علت آنکه بعضی از فرق و ادیان برای خدا جسمیت قائل می شوند اینست که درک و فهمشان بسیار پایین است و نمی توانند خدایی که جسم نیست را تصور کنند پس مانند بت پرستان برای خدا جسم قائل می شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*