تبعیض تحصیلی خوراک همیشگی رسانه‌های بهائی

بهائیت نامی آشنا در ادبیات رسانه‌ای اپوزیسیون فارسی زبان است که به صورت مستمر و دامنه‌داری مورد مصرف قرار می‌گیرد. ظاهراً پس از فترتی که در سال‌های اخیر بر کلیت تشکیلات حکم فرما شده، به تازگی کلید واژگان پر مصرف گذشته، محل بهره‌برداری پیدا کرده است. تشکیلات سایه‌گونی که کل فرقه را از حیفا (شهری در اسرائیل که مقر سازمانی بهاییت است) مدیریت می‌کند، اخیراً به تدوین سناریوی تبلیغاتی جدیدی اندیشیده که پیش از این هم آن را آزموده بود.

اگر از سال ۲۰۰۷ تا کنون به بیانیه‌ها و برنامه‌های تشکیلات نگاه کنیم متوجه می‌شویم که برنامه‌های فراگیر برنامه‌ریزان رسمی این ساختار سایه‌گون و مخوف به صورت مداوم با بازخورد عدم تحقق اهداف، به بایگانی سپرده شده است. مشکل جدی تشکیلات هم عموماً، خطای ارزیابی است، خطای ارزیابی از واقعیت اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران، نه انعکاس مجازی آن. از این روست که پیش از این نیز بارها، سناریوهای تبلیغاتی تشکیلات حیفا همواره در نقطه عطف، دچار آسیب، ناکارآمدی و نهایتاً قطع برنامه شده است. مؤید این مدعا نیز تعدد شگفت انگیز برنامه‌های سران تشکیلات در این سال‌هاست.

اما آنچه که در حیفا تنظیم شده، سناریویی خطی و پرتکرار است، که شاید بیش از امید به اثر بخشی آن در شرایط داخلی و بین اللمللی حاضر، صرفا به عنوان پروژه ای برای رقابت در فضای تبلیغاتی دیگرفرقه های اپوزیسیون مانند مجذوبان (وابسته به فرقه گنابادی) یا حلقه کیهانی دانست. چرا که گویی رکود قابل مشاهده در ساختار فرقه ای  تشکیلات بهاییت ظاهرا باعث شده است تا دیگر رقبا گوی سبقت را از آنها در پرو پاگاندا و اجرای عملیات نرم بربایند.

از اخباری که رسما ازسوی تشکیلات در فضای مجازی منتشر شده است می توان گامهای اجرایی برنامه اخیر بهائیت، موسوم به روز تحصیل، را اینگونه پیش بینی کرد:

پس از تولید فیلم یا فیلم هایی در زمینه عدم امکان استفاده از تحصیل عالیه رایگان برای بهائیان در ایران ، یک یا چند جشنواره محلی خارجی در تقدیر از تنها فیلمی که با سرمایه گذاری رسمی تشکیلات تولید شده است سرو صدا به راه خواهند انداخت. سپس فیلم درسالن هایی با محدودیت ورود، ظرفیت محدود و کنترل جدی نمایش داده خواهد شد( همراه با تولید اخبار پیاپی! از حواشی پخش فیلم). پس از آن حمله رسانه های اپوزیسیون فارسی زبان به ایران آغاز شده و اتهامات متنوع به ایران منتسب خواهد گردید. فریادهای حقوق بشری!! بلند شده، برخی اعضای سازمان مامور راه اندازی آشوبهای خیابانی متناظر وقایع عاشورای ۸۸ گردیده و احتمالا دستگیری چند نفر(تاکتیک قدیمی پلیس منو بگیر!!)

پایان پروژه بدون دستیابی به امتیاز عملی

در این میان آنچه باعث شگفتی است و موید نظریه رقابت با سایر فرقه ها ست، آن است که چرا تشکلیلات حیفا این سناریوی تکراری دوباره کلید زده است ؟ و چگونه حاضر به دادن هزینه هایی از کیسه ساکنان فرقه در ایران است؟چرا که با توجه به ساختار متصلب و خشن تشکیلات بهائیت، اعضا ساکن در ایران ناگزیر به تبعیت از برنامه اعلامی “بیت العدل! حیفا” خواهند بود. طبیعی است که در این قبیل موارد تقابل انتحاری با نظام، پیش و بیش از آسیب تشکیلاتی، قهرا هزینه فردی را براعضا تحمیل خواهد نمود.

شاید بتوان پذیرفت که در طرح ریزی این سناریو، غیر از انگیزه رقابت تشکیلات بهاییت، خطا های تحلیلی تشکیلات حیفا نیز در حال تکرار شدن است. تصوری که فرقه از “افکار عمومی” به جایگزینی “اعتقادات عمومی” دارد، باعث اتخاذ چنین رویکردهایی است. تشکیلات با اعلان دستور العمل های متعددی نظیر نزدیک شدن به غیر بهاییان از طریق کار های عام المنفعه در مناطق محروم، یا ارتباط دوستانه دانش آموزان متصل به فرقه با دیگران بدون اظهار به ارتباط با  فرقه بهاییت ، تلاش دارد تا حس انزجاری را که افکار عمومی نسبت به فرقه ابراز داشته است کاهش دهد.  دقیقا خطای تحلیل نیز، همین جاست، چرا که با توجه به سوابق تاریخی و خشونتهایی که نسبت به عامه مردم از ناحیه فرقه اعمال شده است باید این انزجار را در حافطه تاریخی جامعه جستحو کرد. مسائلی شبیه شورشهای خونبار ،کشتار، نعل کوبی بر دست و پا های شیعیان و یا خشونتهایی که اربابان بهایی در مناطق روستایی نسبت به رعایا  اعمال کرده اند و یا مفاسد اقتصادی کلان تشکیلات بهاییت در ایران را نمی توان با اقدامات رسانه ای و پروپاگاندا ترمیم کرد چرا که این تعامل اجتماعی به گونه ای با اعتقادات عمومی آمیخته شده و ریشه در افکار عمومی کوتاه مدت ندارد، لدا نمی توان برای آن راهکارهایی اینچنین یافت.

اما در خاتمه آنچه جای سؤال بیشتری برای این سناریو می گذارد تقارن زمانی اعلام شده از سوی تشکیلات بهاییت با سوم اسفند ماه (موسوم به روز ساختگی درویش) است که نه می توان پذیرفت متصوفه با مبانی فکری کاملا در تضاد با بهاییت در مشارکت با این طرح شده است نه می توان اینگونه اقدامات را از گروهک مجذوبان متصل به فرقه سیاسی تابنده بعید دانست. شاید هم این تقارن اقدامی از سوی تشکیلات جهت مصادره به مطلوب ظرفیت های زمانی این اقدام خواهد بود!

نک: فرقه نیوز

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*