تأثير رياضت‌هاي فضل الله حروفي بر ادعاهاي علي محمد شيرازي

علي محمّد شيرازي (سركرده جريان بابيت) در پي رياضت‌هاي خود(۱) ادعاي الوهيت كرد. وي از کودکي با دراويش و مرتاضان هم‌جوار و همزيست بود؛ نصرت‌الله محمّدحسيني دراين‌باره مي‌نويسد: «چون به سن ۶ – ۵ سالگي رسيدند، جناب خال اعظم، ايشان را براي فراگرفتن مقدمات زبان فارسي به مکتب فرستادند. مکتب مبارک در محلي به نام قهوه اولياء قرار داشت. قهوه اولياء نام خانقاه درويشان و محل رياضت مرتاضان و واقع در محله بازار مرغ و نزديک بيت جناب…».(۲)

علي محمد شيرازي از باور فضل‌الله نعيمي (سركرده جريان حروفيه) تأثير پذيرفت. نعيمي دراين‌باره مي‌گفت: «آدمي درنتيجه رياضت و كمال مي‌تواند به درجه الوهيت برسد.»(۳)
فضل‌الله نعيمي حروفي پس از بازگشت از مكه دوباره به خوارزم رفت و مدتي نامعلوم در آنجا ماند در اين هنگام بود كه پس از اهتمام جدي به عبادت و رياضت، رؤياهاي مهمي ديد كه در آن‌ها درباره مأموريت آينده، بزرگيِ شأن خود و اهميت كاري كه بر عهده دارد اشاراتي يافت.(۴)

پانوشت:
۱. حضرت باب، ص ۱۳۸ – ۱۳۹.
۲. مطالع الانوار، ص ۶۲ – ۶۴؛ الكواكب الدريه، ج ۱، ص ۳۴.
۳. فرهنگ فرق اسلامي، ص ۱۵۳.
۴. دائره المعارف بزرگ اسلامي، ج ۲۰، ص ۳۷۸ – ۳۷۹.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*