کاظم رشتی

سید کاظم رشتی در پایگاه جامع شناخت بهائیتسید کاظم رشتی، جانشین شیخ احمد احسایی است که پس از او رئیس مکتب شیخیه شد.[subscribe2]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*